Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering 2022- 2023

Om virksomheten

Loomis Norge AS (Loomis) er del av det internasjonale konsernet Loomis AB, og notert på børsen i Stockholm. I Norge er det 12 avdelingskontor og ca. 250 ansatte som hver dag sørger for frakt av kontanter til og fra minibanker, nattsafer og andre betjeningspunkter for kontanter. Loomis har også virksomhet innenfor makulering, back- up og betalingsterminaler. Kundene er utelukkende andre bedrifter eller organisasjoner. Loomis har hovedkontor i Oslo, virksomheten foregår innenfor landets grenser og ledelsen er ansatt lokalt.

Til grunn for virksomheten ligger politiets tillatelse til å utøve vaktvirksomhet. Politiet gjennomfører årlig en stedlig kontroll for å sikre at virksomheten drives i overenstemmelse med de krav som forutsettes i tillatelsen.

Som del av et internasjonalt børsnotert aksjeselskap har virksomheten betydelig oppmerksomhet knyttet til bærekraftig drift i relasjonen til våre ansatte og leverandører. Vi skal følge alle nasjonale og internasjonale forpliktelser som følger med vår virksomhet, og har derfor implementert blant annet følgende i selskapets Group Sustainability Policy:

  • - FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
  • - FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • - ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter

De av våre ansatte som ønsker det er medlem i fagforening, og våre ansatte har lønn og arbeidsforhold regulert gjennom egen tariffavtale. Denne regulerer blant annet forhold knyttet til de ansattes arbeidstider, lønn, likestilling, forsikring, ferie, sykepenger, permisjon og sikkerhet på arbeidsplassen.

Etterlevelse

Eksternt revisjonsselskap gjennomfører årlig en stedlig kontroll av alle forretningsområder, og ledere skal årlig gjennomgå konsernets opplæring i de ulike policyene og Code of Conduct.

Varsling

Rett og plikt til å varsle om uønskede hendelser er beskrevet i personalhåndboken: Alle ansatte har en plikt til å rapportere uønskede hendelser som oppstår til nærmeste overordnede snarest og senest samme dag, slik at dette kan registreres og nødvendige forebyggende tiltak igangsettes. Daglig leder og HR Manager skal varsles så snart som mulig og fortrinnsvis samme dag om hendelser som innbefatter personskade og brudd på lover. Ansatte kan også varsle anonymt til Loomis Integrity Line, som er en helautomatisk tjeneste. Selskapet har egen rutine for å følge opp disse varslene.

Vurdering av forhold hos våre leverandører

Innkjøp som Loomis forestår selv gjøres nærmest utelukkende fra leverandører i Norge. Det innebærer at våre leverandører er underlagt det samme strenge lovverk som Loomis. Våre leverandører kan naturligvis ha underleverandører i andre land, der for eksempel vår leverandør av biler har kontor i Norge, men de har underleverandører i utlandet.

Loomis har flere leverandører som er etablert gjennom innkjøpsavtaler for andre Loomis- land i Europa. For disse avtalene gjelder de samme krav til overholdelse av nasjonale og internasjonale forpliktelser, og selskapets Group Sustainablility Policy, som beskrevet over.

For å øke tryggheten for at våre leverandører opererer i overenstemmelse med gjeldende lovgivning, har vi beskrevet rutiner for etisk adferd i relasjon til leverandører i selskapets Code of Conduct. Videre har vi særskilt fokus på våre største og/ eller viktigste leverandører. Ved etableringen av disse må de signere "Loomis prinsipper for ansvarlig leverandøradferd" som blant annet beskriver leverandørenes plikt til følge prinsipper basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og ILOs konvensjoner om barnearbeid. Årlig gjennomføres en vurdering samt en gjennomgang sammen med våre største og/ eller viktigste leverandører, der vi ser på kommende endringer, eierstruktur, etikk og bærekraft.

Det er i rapporteringsperioden gjennomført en vurdering av våre 21 største og/eller viktigste leverandører, og tre nye leverandører har signert "Loomis prinsipper for ansvarlig leverandøradferd". Med unntak av to leverandører er alle underlagt enten åpenhetsloven eller EUs bærekraftsdirektiv (EU Corporate Sustainability Reporting Directive). 7 av leverandørene er enten statlige selskaper, internasjonale konsern, bank- eller forsikringsselskap. Det er i vurderingen ikke kommet frem informasjon som tilsier at det kreves egne tiltak.

Det er i rapporteringsperioden også gjennomført møte med 12 av disse leverandørene med fokus på bærekraft, etikk, eierstruktur og kommende endringer, uten at vi har avdekket forhold som krever egne tiltak. Risikoen for brudd på de forhold som omfattes av åpenhetsloven anses som lav for disse leverandørene.


Vurdering av forhold internt hos våre ansatte

Det er i rapporteringsperioden gjennomført risikovurdering av våre interne arbeidsprosesser og arbeidslokaler opp mot helse, miljø, sikkerhet og personvern. Risikovurderingen viser en sannsynlighet for et belastende arbeidsmiljø med sykemelding utover 2 uker som den belastningen med høyest risiko. Det er identifisert tiltak for å redusere risikoen og en tidsplan som følges opp, men risikoen er likevel vurdert til å være akseptabel.

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe?

Få et tilbud fra Loomis

La oss hjelpe deg med å redusere kostnadene og forbedre sikkerheten ved håndtering av betalinger, kontanter og verdier.

Support

Kontant kundeservice ved å ringe +47 21 52 52 00, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet. 

Våre åpningstider er 09:00 - 15:00 mandag  -fredag.

Vi er her for å hjelpe

Finn ut hvordan Loomis kan hjelpe deg med å redusere kostnadene og samtidig forbedre sikkerheten og nøyaktigheten.

Få et tilbud