Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering 2023- 2024

1. Om virksomheten

Loomis Norge AS (Loomis) er del av det internasjonale konsernet Loomis AB, som er notert på børsen i Stockholm. I Norge er det 11 avdelingskontorer og 243 ansatte som hver dag sørger for frakt av kontanter til og fra minibanker, nattsafer og andre betjeningspunkter for kontanter. Loomis har også virksomhet innenfor makulering, back-up og betalingsterminaler. Kundene er utelukkende andre bedrifter eller organisasjoner. Loomis har hovedkontor i Oslo, virksomheten foregår innenfor landets grenser og ledelsen er ansatt lokalt.

2. Lokal forankring av arbeidet med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig leverandøratferd

Som del av et internasjonalt børsnotert aksjeselskap har virksomheten betydelig oppmerksomhet knyttet til bærekraftig drift i relasjonen til våre ansatte og leverandører. Vi skal følge alle nasjonale og internasjonale forpliktelser som følger med vår virksomhet, herunder:
  • - Arbeidsmiljøregelverket
  • - Likestillings- og diskrimineringsloven
  • - Ferieloven
  • - Tariffavtaler
  • - Personvern
  • - FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
  • - FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • - ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter
     

Loomis’ konsernledelse stiller også strenge krav til etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt regelverk på områdene for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig leverandøratferd. Selskapets Group Sustainability Policy, Code of Conduct og Supplier Code of Conduct har implementert internasjonalt rammeverk for menneskerettigheter, arbeidsforhold, og ansvarlig leverandøratferd, samt for bærekraft generelt. Dette gjelder blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og ILOs konvensjoner om barnearbeid.

Fra og med regnskapsåret 2024 rapporterer Loomis også på EUs bærekraftsdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), hvor blant annet arbeidsforhold og menneskerettigheter inngår.

 

3. Varslingskanaler

Rett og plikt til å varsle om uønskede hendelser er beskrevet i personalhåndboken. Alle ansatte har en plikt til å rapportere uønskede hendelser som oppstår til nærmeste overordnede snarest og senest samme dag, slik at dette kan registreres og nødvendige forebyggende tiltak igangsettes. Daglig leder og HR Manager skal varsles så snart som mulig og fortrinnsvis samme dag om hendelser som innbefatter personskade og brudd på lover. Ansatte kan også varsle anonymt til Loomis Integrity Line, som er en helautomatisk tjeneste. Selskapet har egen rutine for å følge opp disse varslene.

 

4. Kontroll med etterlevelse

Eksternt revisjonsselskap gjennomfører årlig en stedlig kontroll av alle forretningsområder, og ledere skal årlig gjennomgå konsernets opplæring i de ulike policyene og Code of Conduct. Politiet gjennomfører årlig en stedlig kontroll for å sikre at virksomheten drives i overenstemmelse med de krav som forutsettes i tillatelsen til å utøve vaktvirksomhet.

 

5. Vurdering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i rapporteringsperioden

De av våre ansatte som ønsker det er medlem i fagforening, og våre ansatte har lønn og arbeidsforhold regulert gjennom egen tariffavtale. Denne regulerer blant annet forhold knyttet til de ansattes arbeidstider, lønn, likestilling, forsikring, ferie, sykepenger, permisjon og sikkerhet på arbeidsplassen.

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet gjennom året. Loomis har arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud som kontinuerlig følger opp forholdene på arbeidsplassen. 

Det er i rapporteringsperioden også gjort kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet med fokus på ergonomi. Foreslåtte tiltak er iverksatt. 

Loomis har også rutine for årlige medarbeidersamtaler med samtlige ansatte.

Selskapet har også jevnlige medarbeiderundersøkelser (pulsmålinger) der ansatte gis anledning til anonymt å kommentere forhold på arbeidsplassen, herunder fysisk og psykisk arbeidsmiljø, engasjement, med mer. Pulsmålingens resultater er gjenstand for oppfølging i den enkelte avdeling.

Ved forrige rapporteringsperiode ble sannsynligheten for et belastende arbeidsmiljø med sykemelding utover to uker identifisert som den belastningen med høyest risiko. Risikoen ble vurdert å være akseptabel, dog ble det identifisert en rekke tiltak for å redusere risikoen, og det ble utarbeidet en tidsplan for nevnte tiltak. Det har i rapporteringsperioden blitt jobbet målrettet med oppfølgingen av sykefravær. Det er gjort tiltak for å øke kompetanse hos ledere, for forebyggende innsats, og for tilrettelegging. Risikoen vurderes fremdeles å være akseptabel og ikke utenfor det normale.

Det er i rapporteringsperioden også gjennomført en omorganisering i selskapets struktur, og både medarbeidersamtaler og pulsmåling har blitt gjennomført etter omorganiseringen. Det er i rapporteringsperioden ikke identifisert særlige risikoer eller negative konsekvenser på de ansattes arbeidsforhold som følge av omorganiseringen.

Årets aktsomhetsvurderinger identifiserer et ønske om å redusere bruken av overtid. Det er laget en tiltaksplan for å kunne oppnå dette.

Loomis er en IA-bedrift.

 

6. Vurdering av forhold hos våre leverandører i rapporteringsperioden

Det er i rapporteringsperioden ikke avdekket forhold hos våre leverandører som krever egne tiltak. Det er heller ikke identifisert alvorlige brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold eller prinsipper for ansvarlig leverandøratferd hos våre leverandører. Risikoen for brudd på de forhold som omfattes av åpenhetsloven anses som lav for våre leverandører.

Contact us

How can we help?

Get a quote from Loomis

Let us help you reduce costs and improve security when handling payments, cash and valuables.

Customer service

Contact our customer support by filling in the form via the link below.

We are here to help

Find out how Loomis can help you reduce costs while improving safety and accuracy.

Contact us